Thử tài trắc nghiệm với câu bị động trong tiếng Anh

Câu bị động là mảng ngữ pháp rất quan trọng trong tiếng Anh, chúng ta cùng ôn tập lại qua 10 câu trắc nghiệm tổng hơp sau nhé!

1. These flowers need …
A. watered
B. watering
C. to water
D. be watered

2. I have my hair … by the hairdresser every month.
A. cut
B. to be cut
B. cutted
D. cuts

3. I … born in 1995.
A. am
B. was
C. were
D. was been

4. I want my car … by him.
A. to be repaired
B. be repaired
C. being repaired
D. will repair

5. The book … by my mother a year ago.
A. is writting
B. was written
C. is written
D. is being written

6. A lot of trees … if I had had a wide yard.
A. would be planed
B. will be planed
C. would have planed
D. would have been planed

7. I remembered my bag … by Lucie yesterday.
A. taking
B. taken
C. being taken
D. to be take

8. He was … to steal her wallet.
A. saw
B. see
C. seen
D. to be seen

9. I was invited … to the party.
A. to go
B. going
C. to be gone
D gone

10. She was said … very kind.
A. being
B. is
C. to be
D. to being

Đáp án:

1.B  2.A  3.B  4.A  5.B  6.D  7.C  8.C  9.A  10.C

Hiền Minh

Xem thêm