Học từ vựng qua danh ngôn

If an egg is broken by an outside force, life ends. If an egg is broken by an inside force, life begins. – Jim Kwik

Nếu một quả trứng bị vỡ bởi một lực từ bên ngoài, sự sống kết thúc. Nếu nó bị vỡ bởi một lực từ bên trong, sự sống bắt đầu

Egg (n) – /eɡ/: quả trứng

Break (v) – /breɪk/: vỡ

Force (n) – /fɔːrs/: lực, áp lực

Begin (v) – /bɪˈɡɪn/: bắt đầu

Học từ vựng qua danh ngôn