Học từ vựng qua danh ngôn

“Sometimes your heart needs more time to accept what your mind already knows.”

– Unknown Author –

“Đôi khi trái tim cần thời gian để chấp nhận những điều mà lý trí đã biết.” – Ẩn danh –

Heart (n) – /hɑːrt/: trái tim

Accept (v) – /əkˈsept/: chấp nhận

Know (v) – /noʊ/: biết

Thuần Thanh

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *