Học từ vựng qua danh ngôn

[​IMG]


Your mind is a powerful thing. When you fill it with positive thoughts, your life will start to change.

– Unkown Author –

Tâm trí của bạn là thứ rất có sức mạnh. Khi bạn đổ đầy những suy nghĩ tích cực, cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thay đổi.

Mind (n) – /maɪnd/: tâm trí, tư tưởng

Powerful (adj) – /ˈpaʊ.ɚ.fəl/: mạnh mẽ, quyền lực

Positive (adj) – /ˈpɑː.zə.t̬ɪv/: tích cực

Change (v) – /tʃeɪndʒ/: thay đổi

Thuần Thanh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *