Học tiếng Anh qua hình ảnh theo chủ đề cây cối Plants

Học tiếng Anh qua hình ảnh theo chủ đề cây cối Plants một trong những chủ đề học từ vựng tiếng Anh thông dụng. Những nội dung học từ vựng tiếng Anh thông dụng các bạn có thể tham khảo thêm về học từ vựng tiếng Anh nhé. Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh sẽ giúp bạn học tiếng Anh nhanh hơn và dễ dàng hơn. Đặc biệt những chủ đề từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh là những chủ đề học tiếng Anh đơn giản hoặc những chủ đề từ vựng tiếng Anh phức tạp đều có thể học qua phương pháp này.

Học tiếng Anh qua hình ảnh theo chủ đề cây cối Plants

Những chủ đề từ vựng tiếng Anh sẽ giúp các bạn học tiếng Anh có hệ thống hơn và học nhanh hơn. Chủ đề từ vựng sẽ giúp bạn có được những từ vựng theo một hệ thống, hệ thống từ vựng tiếng Anh này là cách để bạn học từ vựng tiếng Anh nói riêng và học tiếng Anh nói chung đầy đủ nhất.

Học tiếng Anh qua hình ảnh theo chủ đề cây cối Plants

1.Từ vựng tiếng Anh chủ đề cây cối

-tree /triː/: cây

-trunk /trʌŋk/: thân cây

-bark /bɑːk/: vỏ cây

-leaf /liːf/: lá cây

-branch /brɑːntʃ/: cành cây

-twig /twɪg/: cành nhỏ

-flower /ˈflaʊ.əʳ/: hoa

-pot /pɒt/: chậu hoa

-vine /vaɪn/: cây leo

-cactus /ˈkæk.təs/: cây xương rồng

-spine: /spaɪn/: gai

-root /ruːt/: rễ cây

-acorn /ˈeɪ.kɔːn/: hạt sồi

-grass /grɑːs/: cỏ

-blade of grass /bleɪd əv grɑːs/: lá cỏ

-fern /fɜːn/: cây dương xỉ

-palm tree /pɑːm triː/: cây loại cau, dừa

-palm frond /pɑːm frɒnd/: lá cau, dừa

-pine tree /paɪn triː/: cây thông

-pine needles /paɪn ˈniːdlz/: lá thông

-pine cone /paɪn kəʊn/: nón thông

-water lily /ˈwɔː.təʳ ˈlɪl.i/: cây súng

-reed /riːd/: cây sậy

-cattails /ˈkætteɪlz/: cây hương bồ

-bouquet /bʊˈkeɪ/: bó hoa

-wreath /riːθ/: vòng hoa

-sunflower /ˈsʌnˌflaʊəʳ/: hướng dương

-dandelion /ˈdæn.dɪ.laɪ.ən/: bồ công anh

-carnation /kɑːˈneɪ.ʃən/: cẩm chướng

-daisy /ˈdeɪ.zi/: cúc

-pansy /ˈpæn.zi/: hoa păng-xê

-bamboo /bæmˈbuː/: cây tre

-tulip /ˈtjuː.lɪp/: hoa uất kim hương

2.Hình ảnh từ vựng tiếng Anh theo chủ đề cây cối Plants

 

Những hình ảnh học từ vựng tiếng Anh chắc chắn sẽ giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả hơn. Những hình ảnh tiếng Anh có từ vựng tác động đến khả năng ghi nhớ của bạn, giúp bạn có thể ghi nhớ tiếng Anh nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Học tiếng Anh qua hình ảnh theo chủ đề cây cối Plants

Học tiếng Anh qua hình ảnh theo chủ đề cây cối Plants một trong những chủ đề học từ vựng tiếng Anh thông dụng. Những nội dung học từ vựng tiếng Anh thông dụng các bạn có thể tham khảo thêm về học từ vựng tiếng Anh nhé. Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh sẽ giúp bạn học tiếng Anh nhanh hơn và dễ dàng hơn. Đặc biệt những chủ đề từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh là những chủ đề học tiếng Anh đơn giản hoặc những chủ đề từ vựng tiếng Anh phức tạp đều có thể học qua phương pháp này.

Học tiếng Anh qua hình ảnh theo chủ đề cây cối Plants

Những chủ đề từ vựng tiếng Anh sẽ giúp các bạn học tiếng Anh có hệ thống hơn và học nhanh hơn. Chủ đề từ vựng sẽ giúp bạn có được những từ vựng theo một hệ thống, hệ thống từ vựng tiếng Anh này là cách để bạn học từ vựng tiếng Anh nói riêng và học tiếng Anh nói chung đầy đủ nhất.

Học tiếng Anh qua hình ảnh theo chủ đề cây cối Plants

1.Từ vựng tiếng Anh chủ đề cây cối

-tree /triː/: cây

-trunk /trʌŋk/: thân cây

-bark /bɑːk/: vỏ cây

-leaf /liːf/: lá cây

-branch /brɑːntʃ/: cành cây

-twig /twɪg/: cành nhỏ

-flower /ˈflaʊ.əʳ/: hoa

-pot /pɒt/: chậu hoa

-vine /vaɪn/: cây leo

-cactus /ˈkæk.təs/: cây xương rồng

-spine: /spaɪn/: gai

-root /ruːt/: rễ cây

-acorn /ˈeɪ.kɔːn/: hạt sồi

-grass /grɑːs/: cỏ

-blade of grass /bleɪd əv grɑːs/: lá cỏ

-fern /fɜːn/: cây dương xỉ

-palm tree /pɑːm triː/: cây loại cau, dừa

-palm frond /pɑːm frɒnd/: lá cau, dừa

-pine tree /paɪn triː/: cây thông

-pine needles /paɪn ˈniːdlz/: lá thông

-pine cone /paɪn kəʊn/: nón thông

-water lily /ˈwɔː.təʳ ˈlɪl.i/: cây súng

-reed /riːd/: cây sậy

-cattails /ˈkætteɪlz/: cây hương bồ

-bouquet /bʊˈkeɪ/: bó hoa

-wreath /riːθ/: vòng hoa

-sunflower /ˈsʌnˌflaʊəʳ/: hướng dương

-dandelion /ˈdæn.dɪ.laɪ.ən/: bồ công anh

-carnation /kɑːˈneɪ.ʃən/: cẩm chướng

-daisy /ˈdeɪ.zi/: cúc

-pansy /ˈpæn.zi/: hoa păng-xê

-bamboo /bæmˈbuː/: cây tre

-tulip /ˈtjuː.lɪp/: hoa uất kim hương

2.Hình ảnh từ vựng tiếng Anh theo chủ đề cây cối Plants

 

Những hình ảnh học từ vựng tiếng Anh chắc chắn sẽ giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả hơn. Những hình ảnh tiếng Anh có từ vựng tác động đến khả năng ghi nhớ của bạn, giúp bạn có thể ghi nhớ tiếng Anh nhanh hơn và hiệu quả hơn.