Danh ngôn tiếng Anh về hạnh phúc

Danh ngôn tiếng Anh về hạnh phúc sẽ là những tài liệu tiếng Anh giúp bạn học tốt tiếng Anh hơn. Ngoài những từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thì học tiếng Anh qua những câu danh ngôn tiếng Anh, thành ngữ tiếng Anh cũng là một trong những nội dung học tiếng Anh hiệu quả. Để giúp bạn có thêm chủ đề học tiếng Anh chúng tôi gửi tới các bạn những câu danh ngôn tiếng Anh về hạnh phúc hay nhất.

Danh ngôn tiếng Anh về hạnh phúc

Danh ngôn tiếng Anh về hạnh phúc

-Nothing flatters a man as much as the happiness of his wife; he is always proud of himself as the source of it.

Chẳng có gì làm người đàn ông tự hào hơn sự hạnh phúc của vợ anh ta, anh ta luôn kiêu hãnh cho rằng chính mình tạo ra điều đó.

-Life becomes harder for us when we live for others, but it also becomes richer and happier.

Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn.

-Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties.

Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh.

-Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

Làm điều bạn thích là tự do. Thích điều bạn làm là hạnh phúc.

-Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.

Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công.

-We don’t laugh because we’re happy – we’re happy because we laugh.

Chúng ta không cười vì chúng ta hạnh phúc – chúng ta hạnh phúc vì chúng ta cười.

-Happiness is nothing more than good health and a bad memory.

Hạnh phúc không có gì hơn là có một sức khỏe tốt và một trí nhớ kém.

-No man can be happy without a friend, nor be sure of his friend till he is unhappy.

Không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè, hay chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất hạnh.

-May you have warmth in your igloo, oil in your lamp, and peace in your heart.

Mong bạn có hơi ấm trong nhà tuyết, dầu trong đèn dầu và sự yên bình trong trái tim.

-Happy is the hearing man; unhappy the speaking man.

Người hạnh phúc là người lắng nghe; kẻ bất hạnh là kẻ thổ lộ.

-Every day I live I am more convinced that the waste of life lies in the love we have not given, the powers we have not used, the selfish prudence that will risk nothing and which, shirking pain, misses happiness as well.

Cứ mỗi ngày tôi lại càng tin rằng sự lãng phí cuộc đời nằm trong những tình cảm chúng ta không cho đi, sức mạnh chúng ta không sử dụng, sự thận trọng ích kỷ không dám mạo hiểm điều gì và lẩn tránh nỗi đau, cũng đồng thời để lỡ hạnh phúc.

-Three keys to more abundant living: caring about others, daring for others, sharing with others.

Ba chiếc chìa khóa dẫn tới cuộc sống mãn nguyện: quan tâm tới người khác, dám làm vì người khác, chia sẻ cùng người khác.

-Knowledge in the head and virtue in the heart, time devoted to study or business, instead of show and pleasure, are the way to be useful and consequently happy.

Tri thức trong đầu và đạo đức trong tim, thời gian cống hiến để nghiên cứu và lao động thay vì hình thức và lạc thú, đó là cách để trở nên hữu dụng, và nhờ vậy, có được hạnh phúc.

-There are people who can do all fine and heroic things but one – keep from telling their happiness to the unhappy.

Có những người có thể làm được mọi điều tốt và anh hùng, chỉ trừ một việc – không kể hạnh phúc của mình cho người bất hạnh.

Danh ngôn tiếng Anh về hạnh phúc 1

-Only a man who has felt ultimate despair is capable of feeling ultimate bliss.

Chỉ người đã trải qua nỗi đau khổ tột cùng mới có khả năng cảm nhận hạnh phúc tột cùng.

-Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.

Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.

-Yesterday is but a vision, and tomorrow is only a dream. But today well lived makes every yesterday a dream of happiness, and every tomorrow a dream of hope.

Ngày hôm qua chỉ là cảnh mộng, và ngày mai chỉ là một giấc mơ. Nhưng ngày hôm nay sống tốt sẽ khiến mỗi ngày qua là giấc mơ hạnh phúc, và mỗi ngày mai là giấc mơ hy vọng.

-The greatest happiness of life it the conviction that we are loved – loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves.

Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương – yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta.

-Are you bored with life? Then throw yourself into some work you believe in with all your heart, live for it, die for it, and you will find happiness that you had thought could never be yours.

Cuộc sống làm bạn buồn chán ư? Hãy lao vào công việc bạn tin tưởng bằng tất cả trái tim, sống vì nó, chết vì nó, và bạn sẽ tìm thấy thứ hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ đạt được.

-You can’t be envious and happy at the same time.

Bạn không thể vừa ghen tị và vừa hạnh phúc.

-The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely.

Khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng yêu.

-There is only one happiness in this life, to love and be loved.

Chỉ có một thứ hạnh phúc trên đời, yêu và được yêu.

-There is no happiness in having or in getting, but only in giving.

Không có hạnh phúc trong việc sở hữu hay đón nhận, chỉ có hạnh phúc khi cho đi.

-Since you get more joy out of giving joy to others, you should put a good deal of thought into the happiness that you are able to give.

Vì bạn nhận được nhiều niềm vui hơn khi đem niềm vui cho người khác, bạn nên suy nghĩ nhiều về niềm hạnh phúc bạn có thể cho.

-On the highway of life, we most often recognize happiness out of the rear view mirror.

Trên con đường cao tốc của cuộc đời, chúng ta thường nhận ra hạnh phúc từ gương chiếu hậu.

-Happiness… consists in giving, and in serving others.

Hạnh phúc… là cho, và sống vì người khác.

-It’s what’s in yourself that makes you happy or unhappy.

Chính điều bên trong bản thân bạn khiến bạn hạnh phúc hay bất hạnh.

-Happiness, whether in despotism or democracy, whether in slavery or liberty, can never be found without virtue.

Hạnh phúc, cho dù dưới chế độ chuyên quyền hay dân chủ, cho dù trong sự nô lệ hay tự do, không bao giờ đạt được nếu ta không có đạo đức.

-No one has a right to consume happiness without producing it.

Không ai có quyền hưởng thụ hạnh phúc mà không tạo ra nó.

-Happiness is not the absence of problems but the ability to deal with them.

Hạnh phúc không phải là không có rắc rối mà là có khả năng đối phó với chúng.

-Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get.

Thành công là đạt được thứ bạn muốn. Hạnh phúc là muốn thứ bạn đạt được.

Những câu danh ngôn tiếng Anh về hạnh phúc trên đây hi vọng có thể giúp các bạn có thêm tài liệu học tiếng Anh hiệu quả. Hãy ghi lại những câu danh ngôn, thành ngữ tiếng Anh theo chủ đề để học tiếng Anh tốt hơn nhé!