Các dạng câu cầu khiến trong tiếng Anh

Một trong những loại câu thường gặp trong tiếng Anh đó là câu cầu khiến. Cách sử dụng câu cầu khiến là khi muốn nhờ ai đó làm việc gì cho mình. Các dạng câu cầu khiến trong tiếng Anh có những loại nào và cấu trúc ra sao, các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh này nhé.

Các dạng câu cầu khiến trong tiếng Anh

Các dạng câu cầu khiến thường gặp trong tiếng Anh

Tổng hợp các dạng câu cầu khiến trong tiếng Anh

– To have sb do sth = to get sb to do sth = Sai ai, khiến ai, bảo ai làm gì

Ex:

+ I’ll have Peter fix my car.

+ I’ll get Peter to fix my car.

– To have/to get sth done = làm một việc gì bằng cách thuê người khác

Ex:

+ I have my hair cut. (Tôi đi cắt tóc – chứ không phải tôi tự cắt)

+ I have my car washed. (Tôi mang xe đi rửa ngoài dịch vụ – không phải tự rửa)

– To make sb do sth = to force sb to do sth = Bắt buộc ai phải làm gì

Ex:

+ The bank robbers made the manager give them all the money.

+ The bank robbers forced the manager to give them all the money.

– To make sb + P2 = làm cho ai bị làm sao

Các dạng câu cầu khiến trong tiếng Anh

Mỗi câu có cấu trúc khác nhau khi sử dụng

Ex:

+ Working all night on Friday made me tired on Saturday.

– To cause sth + P2 = làm cho cái gì bị làm sao

Ex: The big thunder storm caused many waterfront houses damaged.

– To let sb do sth = to permit/allow sb to do sth =để cho ai, cho phép ai làm gì

Ex:

+ I let me go.

+ At first, she didn’t allow me to kiss her but…

– To help sb to do sth/do sth = Giúp ai làm gì

Ex:

+ Please help me to throw this table away.

+ She helps me open the door.

– Ba động từ đặc biệt: see, watch, hear

+ To see/to watch/ to hear sb/sth do sth (hành động được chứng kiến từ đầu đến cuối)

Ex: I heard the telephone ring and then John answered it.

+ To see/to watch/ to hear sb/sth doing sth (hành động không được chứng kiến trọn vẹn mà chỉ ở một thời điểm)

Ex: I heard her singing at the time I came home

Các dạng câu cầu khiến trong tiếng Anh gắn liền với các động từ phổ biến như make, let, get, seem… Mỗi động từ có cấu trúc, ý nghĩa khác nhau. Vì thế các bạn nên lưu lại những mẫu câu cầu khiến này để học và luyện tập, tránh tình trạng nhầm lẫn trong quá trình sử dụng nhé.

——

————————/cac-dang-cau-cau-khien-trong-tieng-anh/” ——————/cac-dang-cau-cau-khien-trong-tieng-anh/
wordpress-social-ring/includes/../

Các dạng câu cầu khiến trong tiếng Anh