phân biệt

Cách dùng và phân biệt liên từ While và When

When và While đều dùng để nói về sự việc, hành động, tình huống đang diễn ra cùng một thời điểm. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về vị trí, cấu trúc, cách dùng cũng như cách chia when và while trong các thì của tiếng Anh. 1. While Ý nghĩa: Trong lúc, trong …

Cách dùng và phân biệt liên từ While và WhenRead More »

Phân biệt ability, capability và capacity

Cả ba từ ability, capability và capacity là ba từ có nghĩa tương đồng, đều dùng để chỉ năng lực, khả năng thực hiện một việc nào đó. Tuy nhiên chúng cũng có nhiều sự khác biệt trong cách dùng và trong ý nghĩa. Ability– /əˈbɪl.ə.t̬i/: năng lực, khả năng Capability –/ˌkeɪ.pəˈbɪl.ə.t̬i/: khả năng, năng …

Phân biệt ability, capability và capacityRead More »