Trang chủ Môn Anh

Môn Anh

Trong môn Anh văn gồm các phần sau:

Phần 1: Bài học, trả lời câu hỏi sách giáo khoa, trắc nghiệm Anh văn  từ lớp 6 đến lớp 12

*************

 1. Tiếng Anh lớp 2 – Family and Friends (52)
 2. Tiếng Anh lớp 2 – English Discovery (69)
 3. Tiếng Anh lớp 2 – Explore Our World (25)
 4. Tiếng Anh lớp 2 – iLearn Smart Start (38)
 5. Tiếng Anh lớp 2 – Phonics Smart (57)
 6. Tiếng Anh lớp 2 [Kết nối] (60)
 7. Tiếng Anh lớp 3 – Family and Friends (90)
 8. Tiếng Anh lớp 3 – explore our wolrd (136)
 9. Tiếng Anh lớp 3 – iLearn Smart Start (47)
 10. Tiếng Anh lớp 3 – Phonics Smart (75)
 11. Tiếng Anh lớp 3 [Kết nối] – Global Success (71)
 12. Tiếng Anh lớp 6 – English Discovery (112)
 13. Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World (239)
 14. Tiếng Anh lớp 6 – Right on (232)
 15. Tiếng Anh lớp 6 [Cánh diều] – Explore English (36)
 16. Tiếng Anh lớp 6 [Chân trời] – Friends plus (80)
 17. Tiếng Anh lớp 6 [Kết nối] – Global Succes (226)
 18. Tiếng Anh lớp 7 [Chân trời] – Friends plus (79)
 19. Tiếng Anh lớp 7 [Kết nối] – Global Succes (52)
 20. Tiếng Anh lớp 8
 21. Tiếng Anh lớp 9
 22. Tiếng Anh lớp 10 – English Discovery (0)
 23. Tiếng Anh lớp 10 – Explore New Worlds (0)
 24. Tiếng Anh lớp 10 – Friends Global (45)
 25. Tiếng Anh lớp 10 – iLearn Smart World (0)
 26. Tiếng Anh lớp 10 – Global Succes (74)
 27. Tiếng Anh lớp 11
 28. Tiếng Anh lớp 12

======================

Phần 2: Giải bài tập SGK Anh văn mới (thí điểm)

 1. Giải bài tập Tiếng anh lớp 5 mới
 2. Giải bài tập Tiếng anh lớp 4 mới
 1. Giải bài tập Tiếng anh lớp 12 mới
 2. Giải bài tập Tiếng anh lớp 11 mới
 1. Giải bài tập Tiếng anh lớp 9 mới
 2. Giải bài tập Tiếng anh lớp 8 mới

*************

======================
Phần 3: Giải sách bài tập SGK Anh văn mới (thí điểm)

 1. Giải sách bài tập Tiếng anh lớp 12 mới
 2. Giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 mới
 3. Giải sách bài tập Tiếng anh lớp 12
 4. Giải sách bài tập Tiếng anh lớp 9 mới
 5. Giải sách bài tập Tiếng anh lớp 8 mới
 6. Giải sách bài tập Tiếng anh lớp 5 mới
 7. Giải sách bài tập Tiếng anh lớp 4 mới

============

ĐỀ THI VÀ ĐỀ KIỂM TRA MÔN ANH

Đ