Trang chủ Giải SGK Toán 1 – Kết nối Giải Toán lớp 1 Bài 4 So sánh số SGK Kết nối...

Giải Toán lớp 1 Bài 4 So sánh số SGK Kết nối tri thức tập 1

1

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

H1 So sánh số

H2 So sánh số

H3 So sánh số

Biết so sánh số lượng, sử dụng dấu “ =”, dấu “ >” và dấu “<”  để so sánh các số.

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Điền dấu thích hợp vào ô trống

– So sánh các số

– Đếm các đại lượng của mỗi vế.

– Xếp tương ứng một – một và so sánh.

– Sử dụng dấu thích hợp để điền vào ô trống.

H1 Bài tập So sánh số

Dạng 2: Tìm hình thích hợp

– Đến số lượng các vật trong hình đã cho ở cột A và cột B.

– Xếp tương ứng một – một và so sánh các vật.

– Nối cột hình ở cột A có số lượng bằng với hình ở cột B.

H2 Bài tập So sánh số

Dạng 3: Thêm hoặc bớt để được hai đại lượng bằng nhau.

– Đếm số lượng của mỗi đại lượng.

– Xếp tương ứng một – một để xác định đại lượng đang thừa hoặc thiếu.

– Số lượng cần thêm hoặc bớt chính là số vật đang thiếu hoặc thừa vừa tìm được ở bước 

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Hãy so sánh

H3 Bài tập So sánh số

Hướng dẫn giải

Câu 2: Điền dấu >; < ; = vào chỗ chấm:

8….7     8….6     5…..8     8…..8

Hướng dẫn giải

8 > 7     8 > 6     5 < 8     8 = 8

3.1. Giải hoạt động câu 1 trang 24 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Tập viết dấu >

Phương pháp giải:

Quan sát mẫu rồi, tập viết dấu >.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

3.2. Giải hoạt động câu 2 trang 24 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Tìm số thích hợp.

Giải hoạt động câu 2 trang 24 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Phương pháp giải:

Các em học sinh quan sát mỗi hình vẽ và chọn số phù hợp để điền vào ô trống để được so sánh đúng.

Lưu ý:

Các số được xếp như sau: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Nghĩa là:

1 lớn hơn 0. Viết là 1 > 0.

2 lớn hơn 1. Viết là 2 > 1.

Lời giải chi tiết:

3.3. Giải hoạt động câu 3 trang 25 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

So sánh (theo mẫu)

Giải hoạt động câu 3 trang 25 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Phương pháp giải:

Các em học sinh quan sát và đếm số vật trong mỗi hình vẽ sau đó điền số phù hợp để điền vào ô trống để được so sánh đúng.

Lưu ý:

Các số được xếp như sau: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Nghĩa là:

1 lớn hơn 0. Viết là 1 > 0.

2 lớn hơn 1. Viết là 2 > 1.

Lời giải chi tiết:

3.4. Giải hoạt động câu 4 trang 25 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Đường Mai về nhà qua các ô có số lớn hơn 4. Tìm đường Mai về nhà.

Giải hoạt động câu 4 trang 25 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Phương pháp giải:

Các em học sinh quan sát hình vẽ và tìm các ô có số lớn hơn 4 để tìm đường Mai về nhà.

Lưu ý:

Các số được xếp như sau: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Nghĩa là:

1 lớn hơn 0. Viết là 1 > 0.

2 lớn hơn 1. Viết là 2 > 1.

Lời giải chi tiết:

Các số lớn hơn 4 là:Năm lớn hơn bốn

Sáu lớn hơn bốn

Bảy lớn hơn bốn

5 > 4

6 > 4

7 > 4

Tám lớn hơn bốn

Chín lớn hơn bốn

Mười lớn hơn bốn

8 > 4

9 > 4

10 > 4

Đường Mai về nhà là:

3.5. Giải hoạt động câu 1 trang 26 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Tập viết dấu <

Phương pháp giải:

Quan sát mẫu rồi, tập viết dấu <.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

3.6. Giải hoạt động câu 2 trang 26 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Tìm số thích hợp.

Giải hoạt động câu 2 trang 26 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Phương pháp giải:

Các em học sinh quan sát mỗi hình vẽ và chọn số phù hợp để điền vào ô trống để được so sánh đúng.

Lưu ý:

Các số được xếp như sau: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Nghĩa là:

0 bé hơn 1. Viết là 0 < 1.

1 bé hơn 2. Viết là 1 < 2.

Lời giải chi tiết:

3.7. Giải hoạt động câu 3 trang 27 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

So sánh (theo mẫu)

Giải hoạt động câu 3 trang 27 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Phương pháp giải:

Các em học sinh quan sát và đếm số vật trong mỗi hình vẽ sau đó điền số phù hợp để điền vào ô trống để được so sánh đúng.

Lưu ý:

Các số được xếp như sau: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Nghĩa là:

0 bé hơn 1. Viết là 0 < 1.

1 bé hơn 2. Viết là 1 < 2.

Lời giải chi tiết:

3.8. Giải hoạt động câu 4 trang 27 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Cho mỗi chuồng một xe cỏ để số dê trong chuồng ít hơn số bó cỏ.

Giải hoạt động câu 4 trang 27 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Phương pháp giải:

Các em học sinh quan sát và đếm số bó cỏ và số dê có trong hình sau đó so sánh để chọn xe cỏ thích hợp cho mỗi chuồng dê.

Lưu ý:

Các số được xếp như sau: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Nghĩa là:

0 bé hơn 1. Viết là 0 < 1.

1 bé hơn 2. Viết là 1 < 2.

Lời giải chi tiết:

Xe cỏ 1 có 3 bó cỏ. Xe cỏ 2 có 2 bó cỏ.

Chuồng 1 có 1 con dê. Chuồng 2 có 2 con dê.

Vì 1 < 2 và 2 < 3 nên để số dê trong chuồng ít hơn số bó cỏ thì:

+ Xe cỏ 2 cho vào chuồng 1.

+ Xe cỏ 1 cho vào chuồng 2.

3.9. Giải hoạt động câu 1 trang 28 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Tập viết dấu =

Phương pháp giải:

Quan sát mẫu rồi, tập viết dấu =.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

3.10. Giải hoạt động câu 2 trang 28 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Tìm số thích hợp.

Giải hoạt động câu 2 trang 28 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Phương pháp giải:

Các em học sinh quan sát và đếm số vật có trong mỗi tranh sau đó nối những tranh có số vật bằng nhau.

Lưu ý: Hai số giống nhau được kí hiệu bởi dấu “=”.

Lời giải chi tiết:

3.11. Giải hoạt động câu 3 trang 29 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Câu nào đúng?

a) Số lá màu vàng nhiều hơn số lá màu xanh.

b) Số lá màu vàng bằng số lá màu xanh.

Giải hoạt động câu 3 trang 29 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Phương pháp giải:

Các em học sinh quan sát hình vẽ và đếm số lá mỗi màu sau đó so sánh các số và tìm câu đúng được viết trong đề bài.

Lưu ý: Hai số giống nhau được kí hiệu bởi dấu “=”.

Các số được xếp như sau: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Nghĩa là:

0 bé hơn 1. Viết là 0 < 1. 1 lớn hơn 0. Viết là 1 > 0.

1 bé hơn 2. Viết là 1 < 2. 2 lớn hơn 1. Viết là 2 > 1.

Lời giải chi tiết:

Trong bức tranh có 4 chiếc lá màu vàng và 4 chiếc lá màu xanh.

Có 4 = 4. Vậy số lá màu vàng bằng số lá màu xanh.

Vậy câu b đúng.

3.12. Giải hoạt động câu 4 trang 29 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

>; <; =?

Giải hoạt động câu 4 trang 29 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Phương pháp giải:

Các em so sánh các số sau đó điền các kí hiệu so sánh thích hợp vào ô trống.

Lưu ý:

+ Hai số giống nhau được kí hiệu bởi dấu “=”.

+ Các số được xếp như sau: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Nghĩa là:

0 bé hơn 1. Viết là 0 < 1. 1 lớn hơn 0. Viết là 1 > 0.

1 bé hơn 2. Viết là 1 < 2. 2 lớn hơn 1. Viết là 2 > 1.

Lời giải chi tiết:

3.13. Giải luyện tập câu 1 trang 30 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

>; <; =?

Giải luyện tập câu 1 trang 30 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Phương pháp giải:

Các em so sánh các số sau đó điền các kí hiệu so sánh thích hợp vào ô trống.

Lưu ý:

+ Hai số giống nhau được kí hiệu bởi dấu “=”.

+ Các số được xếp như sau: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Nghĩa là:

0 bé hơn 1. Viết là 0 < 1. 1 lớn hơn 0. Viết là 1 > 0.

1 bé hơn 2. Viết là 1 < 2. 2 lớn hơn 1. Viết là 2 > 1.

Lời giải chi tiết:

3.14. Giải luyện tập câu 2 trang 30 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Số?

Giải luyện tập câu 2 trang 30 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Phương pháp giải:

Các em quan sát các câu sau đó tìm số thích hợp điền vào bong bóng để được các so sánh đúng.

Lưu ý:

+ Hai số giống nhau được kí hiệu bởi dấu “=”.

+ Các số được xếp như sau: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Nghĩa là:

0 bé hơn 1. Viết là 0 < 1. 1 lớn hơn 0. Viết là 1 > 0.

1 bé hơn 2. Viết là 1 < 2. 2 lớn hơn 1. Viết là 2 > 1.

Lời giải chi tiết:

3.15. Giải luyện tập câu 3 trang 31 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Tàu nào chở nhiều thùng hàng nhất?

Giải luyện tập câu 3 trang 31 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Phương pháp giải:

Các em học sinh đếm số thùng hàng mỗi thùng chở được sau đó so sánh để tìm ra tàu chở nhiều thùng hàng nhất.

Lời giải chi tiết:

Tàu A chở 5 thùng hàng.

Tàu B chở 6 thùng hàng.

Tàu C chở 4 thùng hàng.

Ta có 4 < 5 < 6

Vậy tàu B chở nhiều thùng hàng nhất.

3.16. Giải luyện tập câu 4 trang 31 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Số?

Giải luyện tập câu 4 trang 31 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Phương pháp giải:

Các em học sinh đếm số lượng mỗi quả theo yêu cầu đề bài sau đó điền các số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài trướcGiải Toán lớp 1 Bài 3 Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau SGK Kết nối tri thức tập 1
Bài tiếp theoGiải Toán lớp 1 Bài 5 Mấy và mấy SGK Kết nối tri thức tập 1

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây