Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 29: Dân cư xã hội châu Phi

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 29: Dân cư xã hội châu Phi

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 29: Dân cư xã hội châu Phi

(Trang 89 sgk Địa Lí 7): – Dựa vào hình 29.1 và kiến thức đã học, trình bày sự phân bố dân cư ở châu Phi. Tại sao dân cư châu Phi phân bố không đều?

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 29: Dân cư xã hội châu Phi

Trả lời:

– Sự phân bố dân cư ở châu Phi: không đều

+ dưới 2 người/km2: hoang mạc Xa-ha-ra, hoang mạc Na-mip và hoang mạc Ca-la-ha-ri.

+ Từ 2 đến 20 người/km2: miền núi At-lat, đại bộ phận lãnh thổ châu Phi.

+ Từ 21 đến 50 người/km2: ven vịnh Ghi-nê, lưư vực sông Ni-giê, quanh hồ Vích-to-ri-a.

+ Trên 50 người/km2: vùng ven sông Nin.

– Nguyên nhân dẫn đến sự phân bố dân cư không đều:

+ Hoang mạc hầu như không có người. Dân cư thường tập trung trong các ốc đảo, các đô thị có quy mô nhỏ và các đô thị này rất thưa thớt.

+ Môi trường nhiệt đới có mật độ dân cư trung bình, có nhiều thành phố từ 1 đến 5 triệu dân.

+ Môi trường xích đạo ẩm có mật độ dân cư khá cao, có những thành phố trên 5 triệu dân.

+ Riêng vùng ven sông Nin có mật độ dân cư cao nhất, vì ở đây có châu thổ phì nhiêu.

(trang 89 sgk Địa Lí 7): – Tìm trên hình 29.1 các thành phố châu Phi có từ 1 triệu dân trở lên. Các thành phố này phân bố chủ yếu ở đâu?

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 29: Dân cư xã hội châu Phi

Trả lời:

– Các thành phố châu Phi có từ 1 triệu dân trở lên:

+ Bắc Phi: Ca-xa-blan-ca, Ra-bat, An-giê, Tri-pô-li, A-lêch-xan-đri-a , Cai-rô, Khac – tam.

+ Tây Phi: Đa-ca, Cô-na-cri, A-bit-gian, Ac-cra, La-gôt, Kin-sa-xa, Lu-an-đa. + Nam Phi: Kêp-tao, Đuôc-ban, Ma-pu-tô, Giô-han-ne-xbua, Prê-tô-ri-a, Lu – xa – ca

+ Đông Phi: A-đi A-bê-ba, Nai-rô-đi, Đai-et Xa-lam.

– Các thành phố này phân bố chủ yếu ở ven biển.

(trang 91 sgk Địa Lí 7): – Tìm trên bản đồ các quốc gia trong bảng số liệu , cho biết:

– Các quốc gia có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao hơn mức trung bình nằm ở vùng nào của châu Phi?

– Các quốc gia có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp hơn mức i rung bình nằm ở vùng nào của châu Phi?

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 29: Dân cư xã hội châu Phi

Trả lời:

– Các quốc gia có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao hơn mức trung bình: Ê-ti-ô-pi-a 2,9%, Tan-da-ni-a 2,8%, Ni-giê-ri-a 2,7%, ở Tây Phi.

– Các quốc gia có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp hơn mức trung bình: CH Nam Phi 1,1% ở Nam Phi, Ai Cập 2,1% ở Bắc Phi.

Câu 1: Trình bày và giải thích sự phân bố dân cư châu Phi.

Lời giải:

– Sự phân bố dân cư ở châu Phi không đồng đều:

+ Nhiều vùng rộng lớn hầu như không có người: vùng rừng rậm xích đạo, các hoang mạc Xa – ha – ra, Ca – la – ha – ri..

+ Dân cư tập trung đông đúc ở: vùng duyên hải cực Bắc và cực Nam châu Phi , ven vịnh Ghi – nê và nhất là thung lũng sông Nin.

-Đa số dân châu Phi sống ở nông thôn. Các thành phố có trên 1 triệu dân thường tập trung ở ven biển

-Sự phân bố dân cư ở châu Phi phụ thuộc chặt chẽ vào đặc điểm của các mô trường tự nhiên.

Câu 2: Những nguyên nhân xã hội nào đã kìm hãm sự phát triển kinh tế – xã hội của châu Phi?

Lời giải:

– Sự bùng nổ dân số.

– Xung đột tộc người.

– Đại dịch AIDS.

– Sự can thiệp của nước ngoài.