Trang chủ Các tác giả Đăng bởi Ba Nhan

Ba Nhan

3708 Bài viết 0 BÌNH LUẬN

Giải SBT Giải Tích 12 ( nâng cao). Bài: Ôn tập...

0
Bài 1 trang 209 Cho hàm số:             (fleft( x right) = 1 + x + {{{x^2}} over 2} - {e^x}) a) Chứng minh rằng (f'left( x right)...

Giải SBT Giải Tích 12 ( nâng cao). Bài: Ôn...

0
Hãy chọn một phương án trong bốn phương án đã cho để được khẳng định đúng. Câu 4.38  Với mọi số ảo z, số ({z^2} + {left|...

Giải SBT Giải Tích 12 ( nâng cao). Bài 3: Dạng...

0
Bài 4.25 Cho hai số phức khác 0 là (z = rleft( {{rm{cos}}varphi  + isin varphi } right)) và (z' = r'left( {{rm{cos}}varphi ' + isin varphi '}...

Giải SBT Giải Tích 12 ( nâng cao). Bài 2: Căn...

0
Bài 4.15 Hỏi khi số thức a thay đổi tùy ý thì các điểm của mặt phẳng phức biểu diễn các căn bậc hai của...

Giải SBT Giải Tích 12 ( nâng cao). Bài 1: Số...

0
Bài 4.4 a) Các điểm A, B, C và A’, B’, C’ trong mặt phẳng phức theo thứ tự biểu diễn các số (1 - i), ...

Giải SBT Giải Tích 12 ( nâng cao). Bài: Ôn...

0
Hãy chọn một trong bốn phương án đã cho để được khẳng định đúng. Câu 3.55  (A) (fleft( x right) = {e^{2x}})           ...

Giải SBT Giải Tích 12 ( nâng cao). Bài: 5;...

0
Bài 3.42 a) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (y = sin x), trục hoành, trục tung và đường  thẳng (x...

Giải SBT Giải Tích 12 ( nâng cao). Bài 4: Một...

0
Bài 3.38 a) Cho a > 0. Chứng minh rằng          (intlimits_alpha ^beta  {{{dx} over {{x^2} + {a^2}}} = {1 over a}left( {r...

Giải SBT Giải Tích 12 ( nâng cao). Bài 2: Một...

0
Bài 3.20 Giả sử khi áp dụng công thức nguyên hàm từng phần, ta dẫn đến                (int {fleft( x...

Giải SBT Giải Tích 12 ( nâng cao). Bài 1: Nguyên...

0
Bài 3.1 Tìm nguyên hàm của các hàm số sau: a) (y = 1 - x)                       ...