EpicMag


Question:

_______ tons of toxic waste into the river, the factory was heavily fined. A. Dumped B. Being dumped C. Having been dumped D. Having dumped Correct answer

Reply:

Answer D

====== QUIZ ENGLISH 12 =====hoc tap vn

Văn bản Lễ rửa làng của người Lô Lô – Phạm Thùy Dung – Nội dung, tác giả, tác phẩm

Bộ 10 Đề thi Ngữ Văn 8 Giữa kì 2 năm 2023 có đáp án

The students speak English at all times and therefore learn how to use the language in everyday (31)______________. Homestay programs usually last for up to four weeks.

Giải SGK Toán lớp 3 trang 29, 30, 31 Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số | Chân trời sáng tạo

Giải sgk Công nghệ lớp 4 Kết nối tri thức | Giải bài tập Công nghệ lớp 4 Kết nối tri thức (hay, chi tiết)

She doesn’t have time for idle talk, so you should cut to the ________ and tell her what you want.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *