Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. Some animals are in danger of extinction as humans are hunting it for meat. – Question and Answer English online
hoc tap vn

You should ______ the form and hand it in as soon as possible.

Đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 9 năm 2023 – 2024 Trường THCS Lê Văn Tám

Bộ 4 Đề thi Tin học 8 Học kì 2 có đáp án năm 2023

Cho phương trình: x2−2(2−m)x+m2−2m=0, với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm trái dấu

Tương tự Câu 41 ỨNG DỤNG Tích Phân – DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG – Vận dụng – Toán TK 2024 – Sách Toán

Herm, (35) ________ , is one of the smallest of Britain’s Channel Islands.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *