Question: The word “highlights” in paragraph 2 is closest in meaning to ____________ A. emphasize Correct answer B. proposes C. tackles D. expects Reply: Knowledge: Reading comprehension – replacement words Explanation: The word “highlights” in paragraph 2 is closest in meaning to ____________ A. emphasize: emphasize, highlight B. proposes: suggest, suggest, give C. tackles: handle, …hoc tap vn

Giải SGK Công nghệ 10 (Kết nối tri thức) Ôn tập chương 8 trang 142

AI algorithms can also help to detect faces and other features in photos sent to social networking sites and automatically organize them.

Giáo án Ngữ văn 8 – Cánh Diều (W&PP)

According to the passage, which of the following is TRUE?

Đề thi giữa HK1 môn GDCD 12 năm 2023-2024 Trường THPT Lê Đại Hành

Giải Sinh học 11 Bài 48: Ôn tập chương II, III, IV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *