EpicMag


Question:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST in meaning to the underlined word in each of the following questions. There is evidence that increasingly prosperous countries in the world are beginning to react to environmental damage and pollution. A. industrial B. rural C. affluent Correct answer D. impoverished

Reply:

A. industrial (adj): industrial B. rural (adj): rural C. affluent (adj): rich D. impoverished (adj): poor → prosperous (adj): prosperous, rich = affluent Temporarily There is evidence that the world’s increasingly prosperous countries are starting to respond to environmental destruction and pollution. → Choose answer C

====== QUIZ ENGLISH 12 =====hoc tap vn

What can be inferred about garden cities from the last paragraph?

Bộ 4 Đề thi Sinh học 9 Giữa kì 1 năm học 2023 có đáp án

According to paragraph 4, which statement is correct about different generations and their gap?

The word “It” in paragraph 1 refers to _______.

Với a, b là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây sai?

Sách bài tập Toán 6 Bài 2 (Chân trời sáng tạo): Hình thoi – Hình chữ nhật – Hình bình hành – Hình thang cân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *