Reply:

A. preventive /prɪˈven.tɪv/ (adj): preventive B. dimension /ˌdaɪˈmen.ʃən/ (n): dimension C. improvement /ɪmˈpruːv.mənt/ (n): improvement D. animal /ˈæn. ɪ.məl/ (n): animal Answer D has the stress on the first syllable, the remaining answers have the stress on the second syllable. → Choose answer D

====== QUIZ ENGLISH 12 =====hoc tap vn

Nowadays, many serious childhood diseases by early immunization.

Đề thi Giữa kì 1 Lịch sử lớp 10 năm 2021 có ma trận (10 đề)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 12 năm 2023-2024 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

Giải SGK Vật lí 11 Bài 17 (Kết nối tri thức): Khái niệm điện trường

Đề thi thử TN THPT TOÁN 2024 (24) – CHUYÊN LAM SƠN – THANH HÓA – LẦN 1 FILE docx – Sách Toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *