Giải SBT Toán 8 Bài tập cuối chương 2

Bài 20 trang 41 SBT Toán 8 Tập 1: Điều kiện xác định của phân thức 1x3 là:

A. x3>0

B. x3<0

C. x30

D. x3=0

Lời giải:

Điều kiện xác định của phân thức 1x3 là: x30.

→   Đáp án C

Bài 21 trang 41 SBT Toán 8 Tập 1: Giá trị của biểu thức M=13+x+13x tại x=0,5 là:
A. 2237
B. 2235
C. 2435
D. 2437

Lời giải:

Giá trị của biểu thức M=13+x+13x tại x=0,5 là:

13+0,5+130,5=2435.

→   Đáp án C.

Bài 22 trang 41 SBT Toán 8 Tập 1: Thương của phép chia phân thức y3x36x3y cho phân thức x2+xy+y22xy là:
A. yx3x
B. xy3x2
C. xy3x
D. yx3x2

Lời giải:

Thực hiện phép chia ta có:

y3x36x3y:x2+xy+y22xy=(yx)(y2+xy+x2)2xy.3x2.2xyx2+xy+y2=yx3x2

→   Đáp án D.

Bài 23 trang 41 SBT Toán 8 Tập 1: Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:

a)     A=(x2+y2x2y21).xy2y tại x=5;y=7

b)    B=2x+y2x2xy+8yy24x2+2xy2x2+xy tại x=12;y=32

c)     C=(x2yy2x)(x+yx2+xy+y2+1xy)xy tại x=15;y=5

Lời giải:

a)     Rút gọn biểu thức:

A=(x2+y2x2y21).xy2y=(x2+y2x2+y2(xy)(x+y)).xy2y=2y2(xy)(x+y).xy2y=yx+y

Giá trị của biểu thức A tại x=5;y=7 là: 75+7=712.

b)    Rút gọn biểu thức:

B=2x+y2x2xy+8yy24x2+2xy2x2+xy=2x+yx(2xy)8y(2x)2y2+2xyx(2x+y)=(2x+y)(2x+y)x(2xy)(2x+y)8xyx(2xy)(2x+y)+(2xy)(2x+y)x(2x+y)(2xy)=(2x+y)28xy+(2xy)2x(2xy)(2x+y)=4x2+4xy+y28xy+4x24xy+y2x(2x+y)(2xy)=8x28xy+2y2x(2x+y)(2xy)=2(2xy)2x(2x+y)(2xy)=2(2xy)x(2x+y)

Giá trị của biểu thứcB tại x=12;y=32 là: 2(2.1232)12(2.12+32)=20

c)     Rút gọn biểu thức:

C=(x2yy2x)(x+yx2+xy+y2+1xy)xy=(x3y3xy)((x+y)(xy)+x2+xy+y2(xy)(x2+xy+y2))xy=(x3y3xy)(x2y2+x2+xy+y2x3y3)xy=x3y3xy.2x2+xyx3y3xy=(x3y3).x.(2x+y)xy.(x3y3)xy=2x+yyxy=x+yy

Giá trị của biểu thức C tại x=15;y=5 là: 15+55=2

Bài 24 trang 41 SBT Toán 8 Tập 1: Cho biểu thức: D=(x+23x+2x+13):24xx+13xx2+13x

a)     Viết điều kiện xác định của biểu thức D

b)    Tính giá trị của biểu thức D tại x=5947

c)     Tìm giá trị của x để D nhận giá trị nguyên.

Lời giải:

a) Điều kiện xác định của biểu thức D là: x0;x1;x12

b) Rút gọn biểu thức D ta có:

D=(x+23x+2x+13):24xx+13xx2+13x=((x+2)(x+1)+2.3x3.3x.(x+1)3x(x+1)).x+124x3xx2+13x=(x2+3x+2+6x9x29x3x(24x))3xx2+13x=8x2+23x(24x)3xx2+13x=2(2x1)(2x+1)6x(12x)3xx2+13x=2x+13x3xx2+13x=x2x3x=x13

Giá trị của biểu thức D tại x=5947 là: 594713=1982

c) Để D nhận giá trị nguyên thì x13 phải nhận giá trị nguyên. Suy ra x13, tức là x1=3k hay x=3k+1 với kZ (thỏa mãn điều kiện xác định).

Bài 25 trang 41 SBT Toán 8 Tập 1: Cho biểu thức: S=(x+2)2x.(1x2x+2)x2+6x+4x

a) Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức S tại x=0,1

b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức S

Lời giải:

a) Điều kiện xác định của biểu thức S là: x0;x2

Rút gọn biểu thức ta có:

S=(x+2)2x.(1x2x+2)x2+6x+4x=(x+2)2x.x+2x2x+2x2+6x+4x=(x+2).(x2+x+2)xx2+6x+4x=x3+x2+2x2x2+2x+4x26x4x=x32x22xx=x22x2

Giá trị của biểu thức S tại x=0,1 là: 0,122.0,12=2,21

b) Ta có: S=x22x2=(x22x+1)1=(x1)21

Suy ra S đạt giá trị lớn nhất khi (x1)21 đạt giá trị lớn nhất. Mà với mọi x, ta có (x1)20 hay (x1)211.

Vậy giá trị lớn nhất của S là -1 khi (x1)=0 hay x=1 (thỏa mãn điều kiện xác định)

Bài 26 trang 42 SBT Toán 8 Tập 1: Hai ca nô cùng xuất phát đi xuôi dòng từ bến A đến bến B dài 24 km. Ca nô thứ nhất đến bến B trước và quay trở lại thì gặp ca nô thứ hai tại vị trí C cách bến A là 8 km. Biết tốc độ của dòng nước là 4 km/h. Gọi x (km/h) là tốc độ của ca nô thứ nhất (x>4). Viết phân thức biểu thị theo x.

a) Thời gian ca nô thứ nhất đi từ bến A đến bến B.

b) Thời gian ca nô thứ nhất đi từ bến B đến vị trí C.

c)  Tổng thời gian ca nô thứ nhất đi từ bến A đến bến B và từ bến B đến vị trí C.

Lời giải:

a) Vận tốc của ca nô thứ nhất đi xuôi dòng là: x+4(km/h)

Thời gian ca nô thứ nhất đi từ bến A đến bến B là: 24x+4 (giờ)

b) Vận tốc của ca nô thứ nhất đi ngược dòng là: x4 (km/h)

Thời gian ca nô thứ nhất đi từ bến B đến vị trí C là: 16x4 (giờ)

c) Tổng thời gian ca nô thứ nhất đi từ bến A đến bến B và từ bến B đến vị trí C là:

24x+4+16x4=24(x4)+16(x+4)x216=24x96+16x+64x216=40x32x216

Bài 27 trang 42 SBT Toán 8 Tập 1: Một tổ sản xuất theo kế hoạch phải may 600 chiếc khẩu trang trong thời gian quy định. Do tăng năng suất lao động, mỗi giờ tổ sản xuất đó may được nhiều hơn kế hoạch 20 chiếc. Gọi x là số khẩu trang mà tổ sản xuất phải may trong mỗi giờ theo kế hoạch (xN,x<600). Viết phân thức biểu thị theo x.

a)     Thời gian tổ sản xuất phải hoàn thành công việc theo kế hoạch.

b)    Thời gian tổ sản xuất đã hoàn thành công việc theo thực tế.

c)     Tỉ số của thời gian tổ sản xuất đã hoàn thành công việc theo thức tế và thời gian tổ sản xuất phải hoàn thành công việc theo kế hoạch.

Lời giải:

a) Thời gian tổ sản xuất phải hoàn thành công việc theo kế hoạch là: 600x (giờ)

b) Thời gian tổ sản xuất đã hoàn thành công việc theo thực tế là: 600x+20 (giờ)

c) Tỉ số của thời gian tổ sản xuất đã hoàn thành công việc theo thực tế và thời gian tổ sản xuất phải hoàn thành công việc theo kế hoạch là:

600x+20:600x=600x+20.x600=xx+20

Xem thêm các bài giải SBT Toán lớp 8 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Bài 3: Phép nhân, phép chia phân thức đại số

Bài tập cuối chương 2

Bài 1: Hàm số

Bài 2: Mặt phẳng tọa độ. Đồ thị của hàm số

Bài 3: Hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0)

 hoc tap vn

Giải SGK Toán 9 Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.Who talks more – men or women? Most people believe that women talk more. However, linguist Deborah Tannen, who has studied the communication style of men and women, says that this is a stereotype. According to Tannen, women are more verbal – talk more – in private situations, where they use conversation as the “glue” to hold relationship together. But, she says, men talk more in public situations, where they use conversation to exchange information and gain status. Tannen points out that we can see these difference even in children. Little girls often play with one ‘best friend’ and their play includes a lot of conversation. Little boys often play games in groups, their play usually involves more doing than talking. In school, girls are often better at verbal skills, while boys are often better at mathematics.A recent study at Emory University helps to shed light on the roots of this difference. Researchers studied conversation between children aged 3-6 and their parents. They found evidence that parents talk very differently to their sons than they do to their daughters. The starting conclusion was that parents use more language with their girls. specifically, when parents talk with their daughters, they use more descriptive language and more details. There is also far more talk about emotions, especially with daughters than with sons. Which sentence best expresses the main idea of ​​the first paragraph?

When I was a little girl, I used to play hide-and-seek, making toys and drawing pictures.

Toán lớp 5 trang 76 Luyện tập

Giải SGK Địa Lí 11 Bài 25 (Chân trời sáng tạo): Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *