Question: The word ‘they’ in paragraph 2 refers to________. A. the team Correct Answer B. articles C. farms D. reefs Reply: The word “they” in the second paragraph refers to _____ A. team B. articles C. farm D. coral Summary: The team spent two weeks in an underwater “house”. The research they carried out showed …hoc tap vn

Văn bản Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài – Nguyễn Huy Tưởng – Nội dung, tác giả, tác phẩm – Chân trời sáng tạo

Tương tự Câu 19 Tính chất Tích Phân – Nhận biết 2 – Toán TK 2024 – Sách Toán

Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 trang 101, 102, 103, 104, 105 Bài 2: Danh sách tổ em – Chân trời sáng tạo

In ______ 1950s, many people moved from _______ West Indies to _______ England because their life was so hard there.

Your ________ to life decides whether you are happy or not.

The meeting will begin ______.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *