Question:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the answer to each of the following questions. The new office looks spacious and modern,_______? A. doesn’t it Correct Answer B. does it C. has it D. isn’t it

Reply:

Tag questions: Affirmative main clause → negative tag question Main clause uses “looks” with singular subject ‘the new office’ → question tag uses auxiliary verb “doesn’t” and pronoun ‘it’. ==> Question tag using “doesn’t it” Translation: Does the new office look spacious and modern? → Choose answer A

====== QUIZ ENGLISH 12 =====hoc tap vn

Bài giảng điện tử Địa Lí 8 Bài 3 (Kết nối tri thức): Khoáng sản Việt Nam | Giáo án PPT Địa Lí 8

Giải SGK Tin học 6 Bài 5 (Cánh diều): Thực hành về mô tả thuật toán

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2023-2024 Trường THPT Sương Nguyệt Anh

________ every major judo title, Mark retired from international competition.

Someone has just arrived, _______?

This is where the customer step in. (33) _______ , instilling beliefs and values ​​is not as easy as it was fifty or sixty years ago.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *