EpicMag


Question:

Every morning, my father usually drinks several cups of tea, has a ________ breakfast and then leads the buffalo to the field. A. quickly B. quick Correct Answer C. quickness D. quicker

Reply:

Vocabulary knowledge: – quickly (adv): quickly – quickly (adj): quickly – quickness (n): quickly The blank space before the noun → need adjective Translation: Every morning, my father usually Drink a few cups of tea, have a light breakfast and then take the buffalo to the fields. → Choose the answer NO

====== QUIZ ENGLISH 12 =====hoc tap vn

Giao điểm M của hai đường thẳng (d): {x=1−2ty=−3+5t  và (d’): 3x – 2y – 1 = 0 là:

Giải sgk Tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo | Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 | Giải bài tập Tự nhiên và xã hội lớp 3 hay nhất | Tự nhiên xã hội lớp 3 CTST

Psychologists now recognize Internet Addiction Syndrome (IAS) as a new illness that could (27) _____ serious problems and ruin many lives.

All of the followings are TRUE about the judges of Man Booker Prize EXCEPT that______.

Top 10 bài Viết đoạn văn nêu cảm nhận về cảnh sắc và không khí mùa xuân ở quê hương em

Lý thuyết Địa lí 7 Bài 5 (Chân trời sáng tạo 2023): Thiên nhiên châu Á

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *