Question:

When they ________ for the beach the sun was shining, but by the time they arrived it had clouded over. A. set off Correct answer B. left out C. carried out D. went through

Reply:

Knowledge of Phrasal verbs: – set off for something: leave out somebody/something: leave out someone/something – carry out something: carry out something (research, survey, etc.) ) – go through something: go through something (bad situation) Translation: When they set off for the sea, the sun was shining brightly, but when they arrived it was covered by clouds. → Choose answer A

====== QUIZ ENGLISH 12 =====hoc tap vn

In the pool near my flat is little silvery fish darting around.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. “I went to the movies with my friends last night,” said Pete.

Giải SGK Tiếng anh 10 Unit 7: Viet Nam and international organisations | Global Success

Giải SGK Toán 8 Bài 1 (Cánh diều): Thu thập và phân loại dữ liệu

52. Đề thi thử TN THPT môn Toán năm 2024 – THPT CHUYÊN KHTN HÀ NỘI – LẦN 2 file docx – Sách Toán

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 6 năm 2022 – 2023 có ma trận (8 đề) – Chân trời sáng tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *