Question: Her courage not only inspired her followers but moved her rivals as well: A. motivated Correct answer B. rejected C. ignored D. depressed Reply: A. motivates B. rejects C. disregards D. bothers inspire (v): inspire = motivate shake her opponents. → Choose answer A ====== QUIZ ENGLISH 12 =====hoc tap vn

There needs to be a good (38) _______ of rainwater and plants need some protection from the wind.

[Năm 2021] Bộ 16 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 11 có đáp án

Cho tam giác ABC có A^=60°; AB=6, AC=9. Tính diện tích S và đường cao AH của tam giác ABC.  

Lý thuyết Lịch sử 10: Bài 13: Việt Nam thời nguyên thủy mới nhất

Ôn tập chương 5 – Trang Học trực tuyến

Viết trang 27, 28 Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 – Cánh diều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *