Question:

The word “these” in the third paragraph refers to ________. A. innutritious foods B. food colorings C. foods high in silicates Correct Answer D. food additives

Reply:

The word “these” in paragraph 3 refers to _____. A. nutritionally deficient foods B. food colorings C. foods high in silicates D. food additives Information: Children who are hyperactive may benefit coloring from eliminator food additives, especiallys, and foods high in salicylates from their diets. A few of these are almonds, green peppers, peaches, tea, grapes. (Hyperactive children can benefit from eliminating food additives, especially colorings, and foods high in salicylates from their diets. Some of these include almonds, green pepper, peach, tea, grape.) → Choose the answer C

====== QUIZ ENGLISH 12 =====hoc tap vn

Lý thuyết KHTN 8 Bài 37 (Kết nối tri thức): Hệ thần kinh và các giác quan ở người

Giải SGK Hoạt động trải nghiệm lớp 2 Tuần 7 trang 22, 23, 24 – Cánh diều

We should consume healthy food and exercise regularly.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Giải Sách bài tập Toán 11 (CTST) Bài Bài tập cuối chương 1 – Sách Toán

20 câu Trắc nghiệm Định lí (Cánh diều) có đáp án 2023 – Toán lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *