Câu hỏi:

Cho hình thang vuông ABCD có đáy lớn AB = 4a, đáy nhỏ CD = 2a, đường cao AD = 3a; I là trung điểm của AD . Khi đó IA+IB.ID bằng :

A. 

B. 

Đáp án chính xác

C. 0

D. 9a2

Trả lời:

Chọn B.
Do I là trung điểm AD nên IA = ID = 3a/2
Ta có 

====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====hoc tap vn

Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm A(–1; 1), B(1; 3), C(5; 2). Tọa độ điểm D là đỉnh thứ tư của hình bình hành ABCD là:

Sách bài tập Toán 6 (Chân trời sáng tạo) Bài 6: Góc

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part therefore from the other three in pronunciation in each of the following question

_______ the instruction, he snatched up the fire extinguisher.

Xác định m để biểu thức f(x) = (m + 2)x2 – 3mx + 1 là tam thức bậc hai

According to the passage, which of the following is NOT mentioned as a step to make depression and anxiety more bearable abroad?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *