EpicMag


Câu hỏi:

Cho biết cosα = -2/3. Tính tanα biết tanα > 0.

A. 

B. 

C. 

Đáp án chính xác

D. 

Trả lời:

Chọn C.
Ta có: 
 (vì tanα > 0).

====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====hoc tap vn

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the words that underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. A. foot B. wool C. book D. flood

Giải SGK Lịch Sử 10 Bài 3 (Cánh diều): Sử học với các lĩnh vực khoa học khác

It also seems that those (28) _______ have very open personalities may also have more accidents as these kinds of people can be dreamy and lack concentration.

Mark the letter B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part following A from each of the other three in pronunciation in the questions.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *