Câu hỏi:

Trong mặt phẳng tọa độ cho ba điểm A(1; 4) ; B( -2; -2) và C( 4; 2). Xác định tọa độ điểm M sao cho tổng MA2 + 2MB2 + 3MC2  nhỏ nhất.

A. (1;1)

B. (0,5; 1)

C. (1,5; 0)

D. (1,5; 1)

Đáp án chính xác

Trả lời:

Chọn D.
Gọi điểm M có tọa độ là ( x; y)

MA2 + 2MB2 + 3MC2
= (x – 1)2 + (y – 4)2 + 2[ (x + 2)2 + (y + 2)2] + 3[ (x – 4)2 + (y – 2)2]
= 6x2-18x + 6y2 -12y+ 93 = 1,5. (2x – 3)2 + 6(y – 1)2 + 147/2 ≥ 147/2
Dấu “=” xảy ra khi x = 1,5 và y = 1
Vậy tọa độ điểm M cần tìm là ( 1,5; 1).

====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====hoc tap vn

Đề thi và đáp án tham khảo môn Hoá học tốt nghiệp THPT 2023 – Mã đề 201

Giải SGK Hóa học 11 Bài 12 (Chân trời sáng tạo): Alkane

Giải SGK Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 114, 115 Bài 27: Quả địa cầu – Mô hình thu nhỏ của Trái Đất | Chân trời sáng tạo

Although I like the dress very much, the ________ cost of it is what really puts me off.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined bold word(s) in each of the following questions. He finally realised his dream of becoming a teacher after many years of hard work and dedication.

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (14 đề)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *