Question: A good teacher not only provides their students with academic knowledge but also teaches them necessary life skills. A. not only B. their Correct Answer C. them D. life skills Reply: Conjugate possessive adjectives: “a good teacher” → → possessive adjective to refer to as ‘his/her’ Edit: their → his/her Translation: A good teacher …hoc tap vn

(15) ___________ humidity slows down the process.

20 câu Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 5 (Kết nối tri thức) có đáp án 2023: Nhân giống vô tính cây trồng

Vở bài tập Khoa học lớp 5 trang 49, 50 Bài 27: Gốm xây dựng: gạch, ngói | Giải VBT Khoa học lớp 5

_______ she is, the more arrogant and selfish she becomes.

Bộ 5 Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 8 có đáp án năm 2022 – 2023

I invited 20 people to my party, some of them are my former classmates.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *