EpicMag
Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình: x2+y2+43x-4=0. Tia Oy cắt (C) tại A (0; 2). Lập phương trình đường tròn (C′), bán kính R′ = 2 và tiếp xúc ngoài với (C) tại A – Học trắc nghiệm
hoc tap vn

The word “their” in paragraph 4 refers to ___________.

Giáo án Đại lượng tỉ lệ nghịch (Chân trời sáng tạo 2023) | Giáo án Toán 7

I picked up some holiday brochures ______ around the table at the travel agency.

Cutting-Edge Hardware Innovations for PC Gaming Excellence

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. Adding a garage will enhance the value of the house.

The project is so difficult, ______?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *