EpicMag


Câu hỏi:

Đường thẳng qua M (1; 1) và cắt Elip (E): 4x2+9y2=36 tại hai điểm M1, M2  sao cho MM1 = MM2 có phương trình là

A. 2x + 4y – 5 = 0

B. 4x + 9y – 13 = 0

Đáp án chính xác

C. x + y + 5 = 0

D. 16x − 15y + 100 = 0

Trả lời:

Gọi M1 (x1; y1); M2 (x2; y2). Ta có M là trung điểm của M2M1Vậy n(4; 9) là vectơ pháp tuyến của M1M2Vậy theo các đáp án, ta có phương trình M1M2 là : 4x + 9y – 13 = 0.Đáp án cần chọn là: B

====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====hoc tap vn

Lý thuyết GDQP 10 Bài 8 (Kết nối tri thức 2023): Một số nội dung điều lệnh quản lí bộ đội và điều lệnh công an nhân dân

Giải SÁCH bài tập Toán lớp 8 – Cánh diều

Giáo án Bất phương trình bậc hai một ẩn (3 tiết) (Cánh diều 2023) | Giáo án Toán 10

Văn bản Đồ gốm gia dụng của người Việt – Phan Cẩm Thượng – Nội dung, tác giả, tác phẩm

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closet in meaning to each of the following questions. It’s possible that she will not go hiking with us.

Vở bài tập Toán lớp 4 Bài 29: Hai đường thẳng song song | Giải VBT Toán lớp 4 Kết nối tri thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *