EpicMagQuestion: Mary is at Daisy’s birthday party. Mary: “What a beautiful dress you are wearing today, Daisy!” Daisy: “_____________” A. Don’t mention it. B. Thanks for your gift! C. Thanks, it’s nice of you to say so. Correct Answer D. I’m sorry to hear that. Reply: ANSWER ====== QUIZ ENGLISH 12 =====hoc tap vn

Giải SGK Toán 11 Bài 6 (Cánh diều): Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều. Thể tích của một số hình khối

Cho biểu đồ: Gọi x là giá trị năm, y là dân số (triệu người). Biểu đồ biểu thị hàm số y = f(x). Khẳng định nào sau đây là đúng ?

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST in meaning to the underlined word in each of the following questions. Although the cooling process may just be part of the natural variation of oceans, climatologists are still confounded by the massive accountable loss of heat.

Lý thuyết Phép chiếu song song (Chân trời sáng tạo 2023) hay, chi tiết | Toán lớp 11

Giải SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 trang 106, 107, 108, 109 Bài 24: Cùng Bác qua suối | Kết nối tri thức

Một tòa tháp có mặt cắt hình hypebol có phương trình x236−y249=1 . Biết khoảng cách từ nóc tháp đến tâm đối xứng O của hypebol bằng khoảng cách từ tâm đối xứng O đến đáy tháp. Tòa tháp có chiều cao 50 m. Bán kính đáy của tháp bằng:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *