Câu hỏi:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại đỉnh A (6; 6), đường thẳng đi qua trung điểm của các cạnh AB và AC có phương trình x + y – 4 = 0. Có bao nhiêu cặp điểm B, C thỏa mãn yêu cầu bài toán, biết điểm  E (1; −3) nằm trên đường cao đi qua đỉnh C của tam giác đã cho.

A. 0

B. 1

C. 2

Đáp án chính xác

D. 3

Trả lời:

Gọi M là trung điểm của BC. Do tam giác ABC cân tại A nên A và M đối xứng nhau qua đường trung bình DN: x + y – 4 = 0. Đường thẳng AM ⊥ DN và đi qua A có phương trình x – y = 0.I = d ∩ AM ⇒ Tọa độ điểm I là nghiệm của hệĐường thẳng BC đi qua M và song song với DN có phương trình x + y + 4 = 0  ⇒ Tọa độ đỉnh B có dạng B (t; −4 − t), C đối xứng với B qua M ⇒ C (−4 − t; t)

====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====hoc tap vn

What makes a family strong is not just (32)__________ of people in it, whether its members are related, or their pace of life; people caring for one another and sharing their lives is what really matters.

In spite of being born into a royal family, he had to encounter (6) ________ difficulties in his early life as he became the target of rival groups who attempted to wipe out the Nguyen clan (7) ________

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. My mother mistakenly believes that my fashion style breaks the norm of society.

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 trang 41, 42, 43 Luyện từ và câu | Giải VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1

Bài 30: Kinh tế Cộng hòa Nam Phi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges. Helen and Steve are talking about “Strange things”, a popular Netflix show. – Helen: “That is the most horrifying film that I’ve ever watched.” – Steve: “______________. I was really scared of blood and gore.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *