Câu hỏi:

Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm A(2;0) và B(6;4). Viết phương trình đường tròn (C) tiếp xúc với trục hoành tại A và khoảng cách từ tâm của (C) đến B bằng 5.

Trả lời:

Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm A(2;0) và B(6;4). Viết phương trình đường tròn (C) tiếp xúc với trục hoành tại A và khoảng cách từ tâm của (C) đến B bằng 5.Gọi I(a;b) là tâm của đường tròn (C).*) Vì đường tròn tiếp xúc với trục hoành tại A(2; 0) nên I(2;b) và R = b.Phương trình đường tròn (C) có dạng: (x-2)2 + (y-b)2 = b2*) Khoảng cách từ B(6;4) đến tâm I(2;b) bằng 5 nên ta có:IB = 5 ⇒ Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)⇒ (2 – 6)2 + (b – 4)2 = 25⇒ 16 + (b – 4)2 = 25⇒ (b – 4)2 = 9Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)+) Với b = 7, phương trình đường tròn (C) là (x – 2)2 + (y – 7)2 = 49+) Với b = 1, phương trình đường tròn (C) là (x – 2)2 + (y + 1)2 = 1 Vậy phương trình đường tròn (C) là (x – 2)2 + (y – 7)2 = 49 hoặc (x – 2)2 + (y + 1)2 = 1.

====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====hoc tap vn

Phương trình |ax + b| = |cx + d| tương đương với phương trình:

Giáo án Ngữ văn 8 – Cánh Diều (W&PP)

Giáo án Phép chia đa thức một biến (Cánh diều 2023) | Giáo án Toán 7

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs to correct on each of the following questions.

Hoạt động trải nghiệm lớp 11 Kết nối tri thức | HĐTN lớp 11 Kết nối tri thức | Giải HĐTN 11 | Soạn, Giải bài tập Hoạt động trải nghiệm 11 hay nhất | HĐTN lớp 11 KNTT

By the time he finishes his speech, I ________ for over one hour.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *