Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. Not until he entered the office when he realized that he had forgotten his wallet. – Question and Answer English online
hoc tap vn

Một hộp có: • 2 viên bi trắng được đánh số từ 1 đến 2; • 3 viên bi xanh được đánh số từ 3 đến 5; • 2 viên bi đỏ được đánh số từ 6 đến 7. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi, mô tả không gian mẫu nào dưới đây là đúng?

I _________ them yesterday to check when they____________, but I couldn’t contact them.

Bài 26: Công cụ chỉnh màu sắc và công cụ chọn

LK Nhạc Vàng Bolero Để Đời ✔️ 999 Nhạc Vàng Trữ Tình Hay Nhất, Đáng Nghe Nhất Năm 2023

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions People think that he was born into a rich family.

The word they in paragraph 4 refers to ____.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *