Câu hỏi:

Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình x22x3m=0 có nghiệm x0;4

A. m ∈ (−∞; 5].

B. m ∈ [−4; −3].

C. m ∈ [−4; 5].

Đáp án chính xác

D. m ∈ [3; +∞)

Trả lời:

Phương trình đã cho tương đương m=x22x3Đặt y=fx=x22x3Ta có đồ thị hàm số y = f(x) như sau:Dựa vào đồ thị, để phương trình y=fx=x22x3=m có nghiệm x ∈ [0; 4]  thì 4m5Đáp án cần chọn là: C

====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====hoc tap vn

________ impressive study results, he applied for a scholarship to study computer science at a prestigious university.

Full tài liệu các môn lớp 10 – file Word

Vở bài tập Sinh học lớp 9 Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh | Giải VBT Sinh học lớp 9

Các bài tập và chuyên đề tam giác đồng dạng Toán 8 chọn lọc

TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TỈNH QUẢNG Năm 2023 – Sách Toán

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. My brother usually asks me for help whenever he has difficulty doing his homework.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *