Câu hỏi:

Cho tam thức bậc hai g(x) có bảng xét dấu như sau
Cho tam thức bậc hai g(x) có bảng xét dấu như sau Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. g(x) có delta < 0, a< 0 (ảnh 1)
Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. g(x) có Δ < 0, a < 0.

B. g(x) có Δ > 0, a < 0.

Đáp án chính xác

C. g(x) có Δ > 0, a > 0.

D. g(x) có Δ = 0, a < 0.

Trả lời:

Chọn đáp án B
Dựa vào bảng xét dấu, ta có: g(x) có hai nghiệm phân biệt (tương đương với Δ > 0) và hệ số a < 0.

====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====

 1. Biểu thức nào sau đây là nhị thức bậc nhất?

  Câu hỏi:

  Biểu thức nào sau đây là nhị thức bậc nhất?

  A. f(x) = 3x + 5.

  Đáp án chính xác

  B. f(x) = 4x2 – 3x + 1.

  C. f(x, y) = 2x – 3y – 1.

  D. f(x) = 2021

  Trả lời:

  Chọn đáp án A
  Nhị thức bậc nhất là: f(x) = 3x + 5.

  ====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====

 2. Xét tam giác ABC tùy ý có BC = a, AC = b, AB = c, đường tròn ngoại tiếp tam giác có bán kính R.Diện tích tam giác ABC bằng:

  Câu hỏi:

  Xét tam giác ABC tùy ý có BC = a, AC = b, AB = c, đường tròn ngoại tiếp tam giác có bán kính R.Diện tích tam giác ABC bằng:

  A. S=abcR.

  B. S=abc2R.

  C. S=4abcR .

  D. S=abc4R.

  Đáp án chính xác

  Trả lời:

  Chọn đáp án D
  Diện tích tam giác ABC là: S=abc4R.

  ====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====

 3. Cặp số (x0;y0) nào là nghiệm của bất phương trình 4x+4y≥3.

  Câu hỏi:

  Cặp số (x0;y0) nào là nghiệm của bất phương trình 4x+4y3.

  A. (x0;y0) = (0;0)

  B. (x0;y0) = (-1;-1)

  C. (x0;y0) = (-2;-2)

  D. (x0;y0) = (1;1)

  Đáp án chính xác

  Trả lời:

  Chọn đáp án D
  Cặp số (x0;y0) nào là nghiệm của bất phương trình 4x+4y3.
  Đáp án A: Thay x0 = 0 và y0 = 0 vào bất đẳng thức đã cho ta được:
  4.0+4.0303 (vô lí)
  Vậy (0;0) không là nghiệm của BPT đã cho.
  Đáp án B: Thay x0 = -1 và y0 = -1 vào bất đẳng thức đã cho ta được:
  4.1+4.1383 (vô lí)
  Vậy (-1;-1) không là nghiệm của BPT đã cho.
  Đáp án C: Thay x0 = -2 và y0 = -2 vào bất đẳng thức đã cho ta được:
  4.2+4.23163 (vô lí)
  Vậy (-2;-2) không là nghiệm của BPT đã cho.
  Đáp án D: Thay x0 = 1 và y0 = 1 vào bất đẳng thức đã cho ta được:
  4.1+4.1383 (thỏa mãn)
  Vậy (1;1) là nghiệm của BPT đã cho.

  ====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====

 4. Cho tam thức bậc hai f(x) = 9×2 – 6x + 1. Xét dấu f(x) ta có kết quả:

  Câu hỏi:

  Cho tam thức bậc hai f(x) = 9x2 – 6x + 1. Xét dấu f(x) ta có kết quả:

  A. f(x)<0,x;13.

  B. f(x)0,x.

  Đáp án chính xác

  C. f(x)>0,x.

  D. f(x)0,x.

  Trả lời:

  Chọn đáp án B
  Ta có: f(x) = 9x2 – 6x + 1 = (3x – 1)2 ≥ 0 x.

  ====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====

 5. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua điểm A(1;3) và có vectơ pháp tuyến n→=(3;2)

  Câu hỏi:

  Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua điểm A(1;3) và có vectơ pháp tuyến n=(3;2)

  A. 3x+2y9=0.

  Đáp án chính xác

  B. 3x+2y6=0.

  C. 3x+2y7=0.

  D. 3x+2y8=0.

  Trả lời:

  Chọn đáp án A
  Phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua điểm A(1;3) và có vectơ pháp tuyến n=(3;2) là: 3(x – 1) + 2(y – 3) = 0 ⇔ 3x + 2y – 9 = 0.

  ====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====hoc tap vn

According to paragraph 1, what did Janssen do after his trip to Thailand?

The word “that” in paragraph 2 refers to ______________.

Sách bài tập Toán 11 (Cánh diều) Bài tập cuối chương 4 trang 117

Đề thi Vật Lí lớp 11 Giữa học kì 1 có đáp án năm 2022 (4 đề)

You don’t actually get a lot of ________ from a news report on radio or TV.

Which of the following best describes the main purpose of the author in the passage?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *