Câu hỏi:

Giải các bất phương trình sau:
a) 2x2+x3x212

Trả lời:

a.
Điều kiện x±1
Biến đổi bất phương trình về dạng: x1x210

Cho x1=0x=1
x21=0x=±1

Bảng xét dấu vế trái
Giải các bất phương trình sau:  a) 2x^2 + x - 3/x^2 - 1 bé hơn bằng 2 b) |x^2 + x - 2| > 3 - 3x^2 c) căn bậc 2(x^2 + 5x + 4) (ảnh 1)

Tập nghiệm của bất phương trình là S=;1

====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====hoc tap vn

While the reckless use of fad diets can bring some (28)______ results, long-term results are very rare.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. “I went to the movies with my friends last night,” said Pete.

[Năm 2022] Bộ 6 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 có đáp án

TOÀN BỘ THƯ MỤC TÀI LIỆU TOÁN LỚP 8 – CTST – Sách Toán

The word “resist” in paragraph 1 is closest in meaning to______.

Top 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo năm học 2022 – 2023 mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *