Câu hỏi:

Trong các hệ bất phương trình sau, đâu không là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

A. x+y10x3y<6

B. 2xy1>0x2>0x+5y<4

C. 3x+2y2<03xy<4y5+x=3

Đáp án chính xác

D. 7xy<1x+2y<3yx

Trả lời:

Đáp án đúng là: C
Xét hệ 3x+2y2<03xy<4y5+x=3 ta có: 5 + x = 3 không là một bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Do đó, hệ 3x+2y2<03xy<4y5+x=3 không là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====hoc tap vn

According to paragraph 2, which of the following is NOT provided by traineeships?

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part represents from the other three in pronunciation in each of the following questions.

I really enjoy a cut and thrust with James; he always has a unique perspective, even if we clash sometimes.

While the reckless use of fad diets can bring some (28)______ results, long-term results are very rare.

Đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 12 năm 2023-2024 Trường THPT Trần Quốc Tuấn

Tổng bình phương các nghiệm nguyên của bất phương trình là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *