Câu hỏi:

Cho bảng sau:
Media VietJack
Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. Đại lượng y là hàm số của đại lượng x;

Đáp án chính xác

B. Đại lượng x là hàm số của đại lượng y;

C. Đại lượng y không là hàm số của đại lượng x;

D. Bảng trên không biểu thị một hàm số.

Trả lời:

Hướng dẫn giải:
Đáp án đúng là: A.
+ Xét bảng trên ta thấy x và y là hai đại lượng biến thiến, giá trị của x thuộc tập số:
D =\(\left\{ {1;2;3;0;\frac{{ – 3}}{2}; – 2; – 4} \right\}\)
Với mỗi giá trị của x chỉ có một giá trị duy nhất của y. Vậy y là hàm số của x.
+ Đại lượng x không là hàm số của y vì với giá trị y = 2, cho ta 2 giá trị của x là x = 1 và \(x = – \frac{3}{2}\).

====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====hoc tap vn

Young people should help the old ______ the bus.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best completes each of the following exchanges. Lora has just bought a new skirt that she likes very much. Jane: “You look great in that red skirt, Lora!” Lora: “ ____________________”

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.There were inconsiderate amounts of money wasted on large building projects.

For example, it helps us manage (49)______ tasks, tackle life’s challenges and maintain positive stands.

16 câu Trắc nghiệm Ôn học kì 1 có đáp án 2023 – Hóa học lớp 12

ĐỀ 01 – ÔN TẬP GK2 – TOÁN 11 – KNTT (Soạn theo minh họa BGD 2025) – Sách Toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *