EpicMagQuestion: Peter __________ some of his old love letters in his wife’s desk. A. turned up B. came across Correct answer C. got on D. went over Reply: Knowledge: Verb phrases Explanation: A. turn up: appear B. come across: come across C. get on: have a good relationship with someone D. go over: revisit, review …hoc tap vn

Giải SGK Hóa học 11 Bài 15 (Chân trời sáng tạo): Dẫn xuất halogen

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT năm 2023 – 2024 môn Lịch Sử Trường THPT Bỉm Sơn

On hearing the news of her mother’s death, she ______ into tears.

Đề thi chuyên Lịch sử vào lớp 10 trường Khoa học xã hội và Nhân văn năm 2022

Giáo án Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (2023) mới nhất – Toán lớp 5

Giáo án Phép chia đa thức một biến (Cánh diều 2023) | Giáo án Toán 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *