Hình dưới đây vẽ một trường học nọ nằm ở vị trí A là góc tạo bởi hai con đường.</p> <p>Nhà bạn An ở vị trí B cách trường 5 km, nhà bạn Hòa ở vị trí C cách trường 4 km . Biết \(\widehat {BAC} = 120^\circ \). Hỏi khoảng cách từ nhà bạn An đến nhà bạn Hòa (theo đường chim bay) gần với đáp án nào nhất? – Học trắc nghiệm
hoc tap vn

My husband gave me a(n)________ car as a birthday present last month.

Cho bất phương trình mx2 – (2m – 1)x + m + 1 < 0(1). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình (1) vô nghiệm.

Lý thuyết KTPL 11 Bài 5 (Kết nối tri thức 2023): Thị trường lao động và việc làm | Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11

Bài giảng điện tử Ôn tập chương 7 | Kết nối tri thức Giáo án PPT Hóa học 10

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

I went to hospital yesterday because I had _______ terrible headache.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *