Câu hỏi:

Cho tam giác ABC. Bên ngoài tam giác vẽ các hình bình hành ABIJ, BCPQ, CARS. Đẳng thức nào sau đây là đúng ?

A. RC+IQ+PS=0

B. RJ+IA+PS=0

C. RJ+IQ+PB=0

D. RJ+IQ+PS=0

Đáp án chính xác

Trả lời:

Hướng dẫn giải:
Đáp án đúng là: D.
Cho tam giác ABC. Bên ngoài tam giác vẽ các hình bình hành ABIJ, BCPQ, CARS. Đẳng (ảnh 1)
Ta có, ABIJ, BCPQ, CARS là các hình bình hành nên:
RA=SC, AJ=BIPC=QB
Mặt khác, có:
RJ+IQ+PS
=RA+AJ+IB+BQ+PC+CS
=SC+BI+IB+BQ+QB+CS

=SC+CS+BI+IB+BQ+QB
=0.

====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====hoc tap vn

Biết hệ số của x3 trong khai triển của (1 – 3x)n là – 270. Giá trị của n là

Đề thi giữa HK1 môn Toán 12 năm 2023-2024 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.Personal space is a term that refers (23) …………. the distance we like to keep between ourselves and other people. When (24) …………. we do not know well gets too close we usually begin to feel uncomfortable. If a business colleague comes closer than 1.2 meters, the most common response is to move (25) …………. Some interesting (26) ………….. have been done in libraries. If strangers come too close, many people get up and leave the building; others use different methods such as turning their back on the intruder. Living in cities has made people develop new skills for dealing with situations where they are very close to strangers. Most people on crowded trains try not to look at strangers; they avoid skin contact, and apologize if hands touch by mistake. People use newspapers (27) …….. a barrier between themselves and other people, and if they do not have one, they stare into the distance, making sure they are not looking into anyone’s eyes.Fill in box 27

Cho biết tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình 2×2+1×2-3x+1x-5m+1=0 có nghiệm là S=[-ab;+∞), với a, b là các số nguyên dương và ab là phân số tối giản. Tính T=a.b

The word “They” in paragraph 3 refers to _______.

The more time you spend on social media, ________ you feel.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *