EpicMagQuestion: It is very important for a film or a company to keep_________the changes in the market. A. pace of B. track about C. touch with D. up with Correct Answer Reply: Answer D ====== QUIZ ENGLISH 12 =====hoc tap vn

Bộ 30 Đề thi Tiếng Anh lớp 9 Giữa học kì 2 có đáp án năm 2022

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. How many people know that the Brooklyn Bridge, built in 1883, was the world’s first suspension bridge?

Giải SGK Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Tuần 34 trang 93, 94, 95 | Giải HĐTN lớp 3 Cánh diều

Trắc nghiệm Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau có đáp án 2023 – Toán lớp 7

Lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Bài 5 (Chân trời sáng tạo 2023): Đo khối lượng

Two friends David and Jane are talking about Jane’s new blouse. – David: “That blouse suits you perfectly, Jane.” – Jane: “ ________”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *