Question:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions. She turned the radio on at 7.30. She was still listening to it when her mother came home at 9.00 A. She has been listening to the radio at 7.30 B. She has been listening to the radio since 7.30 Correct Answer C. She has been listening to the radio after 7.30 D. She has been listening to the radio by 7.30

Reply:

Answer B

====== QUIZ ENGLISH 12 =====hoc tap vn

Giải SGK Địa Lí 10 Bài 12 (Chân trời sáng tạo): Thủy quyển, nước trên lục địa

Lý thuyết Địa Lí 9 Bài 23 (mới 2023 + 14 câu trắc nghiệm): Vùng Bắc Trung Bộ

7 ĐỀ THI GK2-TOÁN 11 – CẤU TRÚC MỚI 2025-HS – Sách Toán

According to paragraph 2, which of the following is NOT provided by traineeships?

Lý thuyết KHTN 6 Bài 13 (Cánh diều 2023): Từ tế bào đến cơ thể

How to Develop Your Listening Skills for English Conversation

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *