Question: The energy ______ from the sun is renewable and environmentally-friendly. A. harnessing B. is harnessed C. which harnessed D. harnessed Correct Answer Reply: Choose D ====== QUIZ ENGLISH 12 =====hoc tap vn

According to the passage, which statement is TRUE?

26 câu Trắc nghiệm Phương trình tích có đáp án 2023 – Toán lớp 8

Giải Sách bài tập Toán 11 (KNTT) Bài 13: Hai mặt phẳng song song – Sách Toán

Sách bài tập GDCD 8 Bài 3 (Cánh diều): Lao động cần cù, sáng tạo

Many ethnic groups find it difficult to _______ their culture.

Which of the following best serves as the title for the passage?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *