EpicMag


1. Giải bài 1 trang 21 SGK Toán 5

10 người làm xong một công việc phải hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau)

Phương pháp giải

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị.

Hướng dẫn giải

Tóm tắt:

7 ngày: 10 người

5 ngày: … người?

Giải

Muốn làm xong công việc trong 1 ngày thì cần số người là:

                       10 x 7 = 70 (người)

Muốn làm xong công việc trong 5 ngày thì cần số người là :

                        70 : 5 = 14 (người)

                                  Đáp số: 14 người.

2. Giải bài 2 trang 21 SGK Toán 5

Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày, thực tế đã có 150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn của mọi người như nhau)

Phương pháp giải

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị.

Hướng dẫn giải

Tóm tắt:

120 người: 20 ngày

150 người: … ngày?

Giải

Một người ăn hết số gạo đó trong số ngày là:

               \(20 × 120 = 2400\) (ngày)

\(150\) người sẽ ăn hết số gạo đó trong số ngày là:

              \(2400 : 150 = 16\) (ngày)

                                    Đáp số: \(16\) ngày.

3. Giải bài 3 trang 21 SGK Toán 5

Để hút nước ở một cái hồ, phải dùng 3 máy bơm làm việc liên tục trong 4 giờ. Vì muốn công việc hoàn thành sớm hơn nên người ta đã dùng 6 máy bơm như thế. Hỏi sau mấy giờ sẽ hút hết nước ở hồ?

Phương pháp giải

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị hoặc phương pháp tìm tỉ số.

Hướng dẫn giải

Tóm tắt:

3 máy bơm: 4 giờ

6 máy bơm: … giờ?

Giải:

(Phương pháp tìm tỉ số)

\(6\) máy bơm gấp \(3\) máy bơm số lần là :

                     \(6 : 3 = 2\) (lần)

\(6\) máy bơm hút hết nước hồ sau số giờ là:

                     \(4 : 2 = 2\) (giờ)

                                Đáp số: 2 giờ.

==== GIAIBT.COM ====hoc tap vn

Giải SGK Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 112, 113, 114, 115 Bài 21: Hình dạng trái đất | Cánh diều

Bộ 20 Đề thi Giữa kì 1 Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo có đáp án năm 2023 – 2024

They have been living here since they ______ married.

Everyone at the Halloween party hides their faces by wearing different ______.

In 2002, Dr. Rossmann analyzed data from a longitudinal study (6)_________ followed 84 children across four periods in their lives – in preschool, around ages 10 and 15, and in their mid-20s.

Giáo án Thực hành xem đồng hồ (Cánh diều) | Giáo án Toán lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *